PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 25 Noiembrie 2016 11:16

A N U N Ț

Comuna Golești, cu sediul în localitatea Golești, str. Cotești, nr.2, judeţul Vrancea organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

-șofer II (buldoexcavatorist)         1 post

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisă în data de 26.09.2018, ora 9,00 ,

Proba interviu în data de 27.09.2018, ora 9,00,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Cerinte specifice privind ocuparea postului de șofer II (buldoexcavatorist) :

-studii medii atestate cu diplomă de absolvire și certificat de calificare profesională pentru buldoexcavator ;

-permis conducere categorie B și TR;

-vechime în specialitate minim 5 ani ;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente :

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate ;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din comuna Goleşti, strada Coteşti, nr.2, Judeţul Vrancea, la secretarul UAT, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a respectiv până la data de 19.09.2018.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Golești,persoană de contact: Ciocîrlan Lilianatelefon ,telefon 0237/212989 fax: 0237/212989, E-mail : comunagoleș Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Primar ,

Zar Alexandru

Ultima actualizare în Miercuri, 12 Septembrie 2018 10:00
 
Copyright © 2018 Comuna Golesti Vrancea. Toate drepturile rezervate.